มสธ. เป็น 1 ใน 13 สถาบันการศึกษาร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าผลักดัน MOU สร้างรากฐานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย        ธรรมาธิราชเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าและในการนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

ภาพถ่าย
โดย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
VDO ข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ