กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนสภาวิชาการของ มสธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม 12 ราย โดยมีนายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนสภาวิชาการ) ของ มสธ. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

อ้างอิง : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี – ราชกิจจานุเบกษา