พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ​ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  ในส่วนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนั้นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย       

ในพิธีลงนามฯ มีการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานโยบายที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินงานไปตามแผนปฏิรูป รวมถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของทางภาครัฐ และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก

ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ. 
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.