การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 9/2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ.  โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม  รวมจำนวน 25 วาระ  วาระที่สำคัญๆ ได้แก่ การขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญาโท และปริญญาเอก พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินการจัดสอบออนไลน์ และรายงานการประเมินผลโครงการฯ ซึ่งสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ผู้จัดการโครงการ และคณะทำงาน นำเสนอรายงาน 

ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ. 
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.