กิจกรรมรดน้ำขอพรจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย มสธ. ปี 2557

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยพิธีฯ มีขึ้นหลังจากจบการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนเมษายน  2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำขอพร
         การจัดพิธีครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์แล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหาร มสธ. ได้รับพรซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เสียสละ และทุ่มเทงานด้านนโยบายต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยตลอดมา

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.