มสธ. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.

จากพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดใหม่ (ชุดที่ 17) จึงเริ่มดำเนินงานบริหารงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 นัดแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาและมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ.