พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีข้าราชการบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ในส่วนราชการภาคเอกชน องค์กร ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ.
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.