อธิการบดี มสธ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  ในโอกาสนี้ได้พูดคุยในแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับทางจังหวัด เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม บ้านเมือง และประเทศชาติร่วมกันต่อไป

เนื้อหาข่าว/ภาพถ่าย
โดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ.