การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมฯ ทั้ง 2 วัน มีการแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตามสายงานบริหาร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รองอธิการบดีเป็นประธานแต่ละกลุ่ม

ภาพโดย :
งานสื่อสารองค์กร มสธ.
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.