เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

        “สภามหาวิทยาลัย” เป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบายดูแลการบริหารจัดการให้เกิด การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นสภาผู้กำกับ (Governing Board) ที่พิทักษธรรมาภิบาล(Good Governance) เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารและการจัดการที่ดีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดหลักการสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไว้ในมาตรา 36 ความว่า “ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐให้สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ ที่เป็นของตนเองมีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ”