ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน

         สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล และมีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จากเดิม “หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย” สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อมูลอ้างอิง :
         – พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 
         – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
         – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
         – ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การจัดโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน

         นโยบายของสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ไม่มีการจัดแบ่งส่วนงานภายในเป็นศูนย์หรือฝ่าย มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Multi Task หมุนเวียนทดแทนกันได้ ทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แต่เพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจนและเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงจัดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

         1) งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นครั้งคราว รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ แล้วสังเคราะห์กลั่นกรองเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ และประสานการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

         2) งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันมีคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยมีอยู่จำนวน 5 คณะ แต่ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายเลขานุการโดยตรงมีอยู่ 1 คณะ คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

         3) งานบริหารทั่วไป ทำหน้าที่บริหารทั่วไป อาทิ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบุคคล งานควบคุมคุณภาพต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดการความรู้ การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ งานแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณและแผนงาน งานการประชุมของสำนักงาน งานประสานงานทั่วไป งานเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และงานธุรการอื่นๆ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

         4) งานสารสนเทศ ทำหน้าที่จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยชุดต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักงาน เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการค้นคว้าอ้างอิง การจัดทำรายงานประจำปี เอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย