แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2556-2560) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักการและเหตุผล

           สภามหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นตัวแทนของรัฐและสังคมในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสังคม  เพื่อให้ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สภามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันต้องมีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น  และจำเป็นต้องมีหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง  มีขีดความสามารถสูงในการทำงานเชิงกลยุทธ์  เพื่อให้เป็นกลไกที่สำคัญของสภามหาวิทยาลัยในการช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตรกับฝ่ายบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

            เป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่จะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วิสัยทัศน์

            องค์กรสมรรถนะสูงที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย

พันธกิจ

           1. ปฏิบัติงานเลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัย
           2. ปฏิบัติงานเลขานุการกิจของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย
           3. เผยแพร่และติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ