สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางวราภรณ์ ดำรงรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 504 7022
e-mail :  Waraporn.dam@stou.ac.th

จันทร์เพ็ญ

นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญจศิริ
หัวหน้างานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 504 7023
e-mail :  Chanphen.pan@stou.ac.th

สุกัญญา

นางสาวสุกัญญา  ศรีทับทิม
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
คณะกรรมการประจำของ
สภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 504 7025
e-mail : Sukanya.sri@stou.ac.th

ชนัดดา

นางชนัดดา ศรีรุ้ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 02 504 7025
e-mail : Chanadda.sri@stou.ac.th

อรวรรณ-1

นางสาวอรวรรณ ยาใจ
งานสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02 504 7024
e-mail : Orawan.yaj@stou.ac.th

ปัญญาลักษณ์

นางสาวปัญญาลักษณ์  กลิ่นบุหงา
งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 02 504 7027
e-mail : Panyaluck.kli@stou.ac.th