ผู้บริหาร

ผู้บริหาร มสธ ชุดสูท_๒๑๑๑๐๕_12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
e-mail : Theradej.man@stou.ac.th
————-
 เลขานุการ โทรศัพท์ 02 504 7024   

Ajpawinee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
e-mail : Pawinee.pra@stou.ac.th

โทรศัพท์ 02 504 7901 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Twaraporn

นางวราภรณ์ ดำรงรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 02 504 7022 
e-mail :  Waraporn.dam@stou.ac.th

 

จันทร์เพ็ญ

นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญจศิริ 
หัวหน้างานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 504 7023
e-mail :  Chanphen.pan@stou.ac.th

สุกัญญา

นางสาวสุกัญญา  ศรีทับทิม
หัวหน้างานเลขานุการกิจ 
คณะกรรมการประจำของ
สภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 504 7025
e-mail : Sukanya.sri@stou.ac.th

ชนัดดา

นางชนัดดา ศรีรุ้ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 โทรศัพท์ 02 504 7026
e-mail : Chanadda.sri@stou.ac.th

อรวรรณ-1

นางสาวอรวรรณ ยาใจ
งานสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02 504 7024
e-mail : Orawan.yaj@stou.ac.th

ปัญญาลักษณ์

นางสาวปัญญาลักษณ์  กลิ่นบุหงา
งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 02 504 7027
e-mail : Panyaluck.kli@stou.ac.th