นายเกษม สุวรรณกุล

ชุดที่ 1 วันที่ดำรงตำแหน่ง 24 ตุลาคม 2521 - 20 เมษายน 2524
ชุดที่ 2 วันที่ดำรงตำแหน่ง 21 เมษายน 2524 - 4 ตุลาคม 2526
ชุดที่ 3 วันที่ดำรงตำแหน่ง 5 ตุลาคม 2526 - 12 ธันวาคม 2528
ชุดที่ 4 วันที่ดำรงตำแหน่ง 13 ธันวาคม 2528 - 8 พฤษภาคม 2531​

นายวิจิตร ศรีสอ้าน

ชุด 5 วันที่ดำรงตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2531 - 21 กันยายน 2533
( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2531)

นายชัยอนันต์ สมุทวณิช

ชุด 6 วันที่ดำรงตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2531 - 21 กันยายน 2533
( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2533)

นายอาชว์ เตาลานนท์

ชุดที่ 7 วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 กุมภาพันธ์ 2536 – 22 มีนาคม 2538 
ชุดที่ 8 วันที่ดำรงตำแหน่ง 23 มีนาคม  2538 – 17 พฤษภาคม 2540
ชุดที่ 9 วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 พฤษภาคม  2540- 22 พฤษภาคม 2542
ชุดที่ 10 วันที่ดำรงตำแหน่ง 23 พฤษภาคม 2542 – 13 ตุลาคม 2542 (ลาออกก่อนครบวาระ)
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2536) 
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2538) 
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2542)

นายเกษม สุวรรณกุล

ครั้งที่ 10 วันที่ดำรงตำแหน่งแทน 14 ตุลาคม 2542 - 21 กันยายน 2544
ครั้งที่ 11 วันที่ดำรงตำแหน่ง 22 กันยายน 2544 - 16 พฤศิจกายน 2546
ครั้งที่ 12 วันที่ดำรงตำแหน่ง 17 พฤศจิกายน 2546 - 29 ตุลาคม 2549
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2542)
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2546)
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2546)

นายวิจิตร ศรีสอ้าน

ชุดที่ 13 วันที่ดำรงตำแหน่ง 30 ตุลาคม 2549 - 25 มกราคม 2552
ชุดที่ 14 วันที่ดำรงตำแหน่ง 26 มกราคม 2552 - 15 มิถุนายน 2555 (ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555)
(ประกาศสำนักนายรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549)

นายวิจิตร ศรีสอ้าน

ชุด 16 วันที่ดำรงตำแหน่ง 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 20 กันยายน 2563
( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 )

นายวิจิตร ศรีสอ้าน

ชุด 17 วันที่ดำรงตำแหน่ง 21 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2565
( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 )