วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุดที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม  2521 – 20 เมษายน 2524 
ชุดที่ 2 วันที่ 21 เมษายน  2524 – 4 ตุลาคม 2526 
ชุดที่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม  2526 – 12 ธันวาคม 2528 
ชุดที่ 4 วันที่ 13 ธันวาคม  2528 – 8 พฤษภาคม 2531

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุดที่ 5 วันที่ 9 พฤษภาคม  2531 – 21 กันยายน 2533

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุดที่ 6 วันที่ 9 พฤษภาคม  2531 – 21 กันยายน 2533 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุดที่ 7 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 – 22 มีนาคม 2538 
ชุดที่ 8 วันที่ 23 มีนาคม  2538 – 17 พฤษภาคม 2540
ชุดที่ 9 วันที่ 18 พฤษภาคม  2540- 22 พฤษภาคม 2542
ชุดที่ 10 วันที่ 23 พฤษภาคม 2542 – 13 ตุลาคม 2542 (ลาออกก่อนครบวาระ)

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุดที่ 10 วันที่ 14 ตุลาคม 2542 – 21 กันยายน 2544
(ดำรงตำแหน่งแทน)
ชุดที่ 11 วันที่ 22 กันยายน 2544 – 16 พฤศิจกายน 2546
ชุดที่ 12 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 – 29 ตุลาคม 2549

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุดที่ 13 วันที่ 30 ตุลาคม 2549 – 25 มกราคม 2552
ชุดที่ 14 วันที่ 26 มกราคม 2552 – 15 มิถุนายน 2555
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555)

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุดที่ 15 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 – 23 พฤศจิกายน 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง 
ชุด 16 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 20 กันยายน 2563
ชุด 17 วันที่ 21 กันยายน 2563 – 20 กันยายน 2565 (ชุดปัจจุบัน)