คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน ชุดที่ 17 (ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ 23 กันยายน 2563

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเขมทัตต์ พลเดช  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสื่อสารมวลชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1663489087018

 นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการตรวจสอบและประเมินผลงาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาทางไกล

a.manit

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม

ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงินและการคลัง การลงทุน
ทรัพย์สิน และธุรกิจเอกชน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

a.manit

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี

ผู้แทนสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
ประธานกรรมการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย