ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมเป็นเอกสารก่อนการประชุม ซึ่งหลังประชุมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม
                  ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ควรดูในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ปี พ.ศ 2563
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563                   วันที่ 30 มกราคม 2563     
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563                   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563      
– วา
ระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563                   วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 

ปี พ.ศ 2562
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562                   วันที่ 31 มกราคม 2562     
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562                   วั
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562                   วันที่ 28 มีนาคม 2562
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562                   วันที่ 25 เมษายน 2562
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562                   วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562                   วันที่ 27 มิถุนายน 2562
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562                   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562                   วันที่ 29 สิงหาคม 2562
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562                   วันที่ 26 กันยายน 2562 
 
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562                   วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562                   วันที่ 02 ธันวาคม 2562   
   
  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562                   วันที่ 19 ธันวาคม 2562       

ปี พ.ศ 2561

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561                   วันที่ 25 มกราคม 2561 
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561                    
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561                     
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 (นัดพิเศษ)    วันที่ 10 มกราคม 2561     
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561                   วันที่ 26 เมษายน 2561     

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561                   วันที่ 30 พฤษภาคม 2561     

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561                   วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561                   วันที่ 31 กรกฎาคม 2561        

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561                   วันที่ 29 สิงหาคม 2561     
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561  

ปี พ.ศ 2560

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560                   วันที่ 26 มกราคม 2560 
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560(นัดพิเศษ)     วันที่ 16 มกราคม 2560  

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560(นัดพิเศษ)     วันที่ 2 มีนาคม 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560(นัดพิเศษ)     วันที่ 16 มีนาคม 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560                   วันที่ 30 มีนาคม 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560                   วันที่ 27 เมษายน 2560  

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560                   วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560                   วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560                   วันที่ 24 สิงหาคม 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560                   วันที่ 28 กันยายน 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560                   วันที่ 31 ตุลาคม 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560                   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560                   วันที่ 21 ธันวาคม 2560  

ปี พ.ศ 2559 (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

ปี พ.ศ 2558   (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558        วันที่ 29 มกราคม 2558     
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558(นัดพิเศษ)  วันที่ 12 มีนาคม 2558
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558        วันที่ 26 มีนาคม 2558
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558        วันที่ 30 เมษายน 2558 

ปี พ.ศ 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557        วันที่ 31 มกราคม 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557        วันที่ 28 มีนาคม 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557        วันที่ 25 เมษายน 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557        วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557        วันที่ 27 มิถุนายน 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557        วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557        วันที่ 29 สิงหาคม 2557

– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557        วันที่ 19 กันยายน 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557        วันที่ 31 ตุลาคม 2557
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557        วันที่ 22 ธันวาคม 2557

ปี พ.ศ 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556        วันที่ 25 มกราคม 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556        วันที่ 29 มีนาคม 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556        วันที่ 24 เมษายน 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นัดพิเศษ                  วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556        วันที่ 28 มิถุนายน 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556        วันที่ 30 สิงหาคม 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556        วันที่ 27 กันยายน 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556        วันที่ 25 ตลาคม 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556      วันที่ 20 ธันวาคม 2556           

ปี พ.ศ 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 27 มกราคม 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 30 มีนาคม 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมประจำปี 2555 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 22 มิถุนายน 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
 วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 31 สิงหาคม 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 28 กันยายน 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 19 ตุลาคม 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 21 ธันวาคม 2555

ปี พ.ศ 2554
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554
– วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555