ประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

        การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันได้มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรใหม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกาภิวัฒน์ประกอบกับสถาบันการศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและมีเสรีภาพในการบริหารวิชาการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรซึ่ง
ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาและแข่งขันได้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้มีนโยบายให้สภาสถาบันทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/51 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2551 ได้มี
มติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ.2551 ขึ้น และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน”

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

        ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ.2561  ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ       
      (Performance and Manegement Audit)
(2) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานแก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
      การ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย