อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564 ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน ตลอดจนสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
(2) กำหนดเป้าหมาย เกณฑ์ ขั้นตอน และแผนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานรวมถึงตัวชี้วัดเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
(3) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สภามหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(4) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง 
(5) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
(6) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย
(7) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
(8) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(9) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนตำแหน่งของผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยขอความเห็นของอธิการบดีเพื่อประกอบการพิจารณา
(10) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย
(11) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของสถานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของสถานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย
(12) จัดวางระบบและดำเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งในการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
(13) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย
(14) สอบทานและเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี
(15) เชิญหน่วยงานภายในหรือบุคคลเพื่อให้ข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนชี้แจงข้อซักถามตามที่คณะกรรมการร้องขอ  
(16) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(17) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(18) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย รวมทั้งตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อมูลอ้างอิง : ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564
ข้อมูลปรับปรุง : 29 มีนาคม 2564