คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน


รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
กรรมการ


นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการ


รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
กรรมการ

ผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน
(นางสาววิภา อัคคอิชยา)
เลขานุการ

ปรับปรุงข้อมูล 09/03/2564