คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน


รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
กรรมการ


นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการ


รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางวราภรณ์ ดำรงรัตน์)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
(นางสาววิภา อัคคอิชยา)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงข้อมูล 25/05/2563