อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ก.พ.ว. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและการถอดถอนบุคลากรออกจาก  
    ตำแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
(3) พิจารณาเสนอข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนตามข้อบังคับนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย
(4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งการประเมินผลการสอน
    ในระบบการศึกษาทางไกล และการประเมินผลงานทางวิชาการ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์อื่นๆ อันจำเป็นเพื่อการดำเนินการ
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยจัดทำเป็นประกาศ ก.พ.ว.
(5) กำหนดลักษณะของเอกสารหรือผลงานวิชาการรูปแบบอื่นในการขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
    หรือศาสตราจารย์ โดยจัดทำเป็นประกาศ ก.พ.ว.
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนทางไกล
    หรือคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
(7) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

แหล่งอ้างอิง : ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

Update : 21/05/2563