อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้
    และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) พิจารณากรอบการลงทุน แผนและบริหารการลงทุน การใช้จ่ายเงิน และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
    และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(3) พิจารณาเสนอแนะแผนและแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
    ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(4) พิจารณาเสนอแนะในการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับอื่นๆ
     ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและประกาศเกี่ยวกับบัญชีค่าจ้างของพนักงาน มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
     และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่กำหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(5) ออกระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชีของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
    การบริหารของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ เมื่อได้ออกระเบียบแล้ว
    ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
(6) กำหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ยกเว้น การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
    การศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(7) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการบริหารและการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการกำหนดอัตราการจ่ายเงินรายได้ค่าตอบแทน
    และเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
    ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมถึงคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
    ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ยกเว้นการกำหนดอัตราการจ่ายเงินรายได้ค่าตอบแทนหรือเงินประจำตำแหน่งของอธิการบดี
    รองอธิการบดี หรือผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(8) กำกับดูแลการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
    การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้
(9) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(10) พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
    เฉพาะที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(11) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้ทรัพยากรต่อสภามหาวิทยาลัยโดยประสานงานและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่
     ตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(12) ให้คำปรึกษาและแนะนำการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี
(13) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

แหล่งอ้างอิง : ข้อบังคับฯ การบริหารการเงินรายได้ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561