อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาอุทธรณ์กรณีข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(3) พิจารณาอุทธรณ์กรณีพนักงาน หรือลูกจ้างเงินรายได้ถูกลงโทษทางวินัย
(4) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณของบุคลากร
(5) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
       เนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
(6) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อดำเนินการตามที่ ก.พ.ค. มอบหมาย
(8) ดำเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

แหล่งอ้างอิง : ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558