อำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอนโยบายในเรื่องอัตรากำลัง การได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของบุคลากรมหาวิทยาลัย
      ให้มีความเหมาะสมต่อสภามหาวิทยาลัย
(3) พิจารณากำหนดนโยบาย มาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัย การรักษาวินัย การออกจากราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพ     
      การอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
(4) พิจารณาเสนอแนะการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย
(5) พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาบุคลากรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(6) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(7) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
      และแต่งตั้งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย และกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และระดับตำแหน่งที่
      ควรแต่งตั้ง
(8) พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(9) พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด
      ตามข้อบังคับนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย (10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใด เพื่อดำเนินการ
      ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

แหล่งอ้างอิง : ข้อบังคับฯ ว่าด้วย นโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2561