ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ประจำปี 2566
ครั้งที่ 

ครั้งที่ 1/2566  วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 2/2566  (นัดพิเศษ) วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 3/2566  วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 4/2566 (นัดพิเศษ) วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.
ครั้งที่ 5/2566  วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 6/2566  วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 7/2566  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 8/2566  วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566  เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 10/2566 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 11/2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 13/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 14/2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.

หมายเหตุ 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 12 เลื่อนเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เพื่อเลี่ยงวันหยุดยาวสิ้นปี     

ปรับปรุงข้อมูล : 28/02/2566