ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ประจำปี 2565
ครั้งที่
1           วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565   เวลา 13.30 น.
2           วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 13.30 น.
3           วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น.
4           วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น.
5           วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น.
6           วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. (นัดพิเศษ)
7           วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
8           วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565   เวลา 13.30 น.
9           วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565   เวลา 13.30 น.
10         วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น.
11         วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น.
12         วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 น.
13         วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565   เวลา 09.30 น.
ครั้งที่ 12 เลื่อนเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เพื่อเลี่ยงวันหยุดยาวสิ้นปี

ปรับปรุงข้อมูล : 19/05/2565