สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2504 7022 – 27         
โทรสาร  : 66 (0) 2503-4904
Website : https://council.stou.ac.th/
e-Mail   : ucoffice@stou.ac.th 
Facebook : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   โทรศัพท์ 02 504 7023
 • งานเลขานุการกิจคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย   
  โทรศัพท์ 02 504 7025
 • งานบริหารทั่วไป 
  โทรศัพท์ 02 504 7026 และ 7027 

 • งานสารสนเทศ   
  โทรศัพท์ 02 504 7024
  (ผู้ดูแลเว็บไซต์)

   

แผนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช