• บันทึกข้อความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) (Download เอกสาร)
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มสธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 43 ตัวชี้วัด (Download เอกสาร)
  • เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตามฯ กำหนดปีงบประมาณ 2563  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) (Download เอกสาร)