• ประมวลสรุปความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการประชุม 
  • รายงานการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการจัดการประชุม|
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
  • รวมภาพกิจกรรมการจัดการความรู้
  • เอกสารประกอบการอบรม / สรุปหลังการอบรม
  • ไฟล์เสียงกิจกรรมKM
  • แบบฟอร์มการลงทะเบียน
  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • กำหนดการ
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ