การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. โดยมี ศ.ดร.วิจิตร…

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่…

มสธ. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.

จากพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดใหม่ (ชุดที่ 17) จึงเริ่มดำเนินงานบริหารงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563…

งานสถาปนา มสธ. ครบ 42 ปี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 42 ปี มหาวิทยาลัย มีการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น.…

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 9/2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้อง…

KM สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress" โดยสำนักงานได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์…

พิธีรับมอบวัตถุสิ่งของจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับมอบวัตถุสิ่งของจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านส่วนบุคคลของอาจารย์พิศาล บุุญผูก มอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเตรียมสำหรับจัดการแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ…

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (นัดพิเศษ) อนุมัติให้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 

เอกสารประกอบการประชุมฯ 
ดาวน์โหลดที่นี่

กำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2563 ไว้เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 น.
(ยกเว้นเดือนธันวาคมให้เลื่อนขึ้น 2 สัปดาห์ เพื่อเลี่ยงวันใกล้วันหยุดสิ้นปี และจัดประชุมเวลา 09.00 น.)
สถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ครั้งที่ 8/2563  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563      (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 9/2563  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563) 
ครั้งที่ 11/2563  วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563)    
ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 13/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563)
—- ปฏิทินการประชุม/กิจกรรมต่างๆ —-

– มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้บริการข้อมูลและสรุปเครื่องมื่อสำหรับการทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากร มสธ. คลิกที่นี่   

– ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน และให้การดำเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย บุคลากรสามารถ Login เข้าใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home Report) คลิกที่นี่

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และในระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดทำการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานขณะอยู่ที่บ้านพักอาศัย (Work from Home)
อย่างเคร่งครัด

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2504 7022 – 27
โทรสาร  : 66 (0) 2503-4904
Website : https://council.stou.ac.th/
e-Mail   : ucoffice@stou.ac.th
Facebook : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช