พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกลุ่มบริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพงาน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณอนันต์…

ประมวลภาพการจัดสอบออนไลน์ครั้งแรกของ มสธ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยี่ยมชมสถานที่จัดการสอบออนไลน์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยการจัดสอบครั้งนี้เป็นการจัดสอบแบบออนไลน์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในการสอบซ่อมภาค 1/2562 และรวมถึงผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 109…

ประมวลภาพการทดลองระบบการสอบออนไลน์

          ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมการทดสอบระบบการสอบออนไลน์ ณ ห้องอเนกนิทัศน์  ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  (ช่อง 9 MCOT…

มสธ. มอบ Mask ผ้าแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ ม.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรณสารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบ Mask ผ้าแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในแผน ก3

เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

พิธีบูชาเสาเอกอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.39 น.   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีบูชาเสาเอกอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอาคารก่อสร้างขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน…

โครงการ มสธ. ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ดร.ประสาท สืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ได้ร่วมผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ 2019 หรือ…

การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

          การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19…

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (นัดพิเศษ) อนุมัติให้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 

เอกสารประกอบการประชุมฯ 
ดาวน์โหลดที่นี่

กำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2563 ไว้เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 น.
(ยกเว้นเดือนธันวาคมให้เลื่อนขึ้น 2 สัปดาห์ เพื่อเลี่ยงวันใกล้วันหยุดสิ้นปี และจัดประชุมเวลา 09.00 น.)
สถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ครั้งที่ 8/2563  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563      (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 9/2563  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563) 
ครั้งที่ 11/2563  วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563)    
ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 13/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563)
—- ปฏิทินการประชุม/กิจกรรมต่างๆ —-

– มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้บริการข้อมูลและสรุปเครื่องมื่อสำหรับการทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากร มสธ. คลิกที่นี่   

– ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน และให้การดำเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย บุคลากรสามารถ Login เข้าใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home Report) คลิกที่นี่

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และในระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดทำการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานขณะอยู่ที่บ้านพักอาศัย (Work from Home)
อย่างเคร่งครัด

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2504 7022 – 27
โทรสาร  : 66 (0) 2503-4904
Website : https://council.stou.ac.th/
e-Mail   : ucoffice@stou.ac.th
Facebook : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช