กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 64 รูป เนื่องในวันปีใหม่

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขแก่บุคลากร  ตลอดยังการเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 64…

งานเลี้ยงขอบคุณและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงขอบคุณและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องอาหารใหญ่ ชั้น 1 อาคารสัมมนา 1…

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้รับตำแหน่ง Principal Fellow (Advance HE) คนแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์…

นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มสธ. "จากแผนปฏิรูปสู่การปฏิบัติ"

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม “จากแผนปฏิรูป สู่การปฏิบัติ”  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิรูป มสธ. สู่การปฏิบัติ

          เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนปฏิรูป มสธ. สู่การปฏิบัติ ที่…

การประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความเห็นในการจัดการเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร Advance HE

          เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบหมายให้องค์กร Advance HE จัดประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความเห็นในการจัดการเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเรียนการสอบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

8-10 August 2018 - Workshop Professional Standards Framework (PSF)

           เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล (หนึ่งในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐาน Professional Standard Framework…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework (PSF)

          เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการดูแลและวางระบบ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกลและการสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งการเพิ่มวุฒิ เพิ่มทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน…

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (นัดพิเศษ) อนุมัติให้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 

เอกสารประกอบการประชุมฯ 
ดาวน์โหลดที่นี่

กำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2563 ไว้เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 น.
(ยกเว้นเดือนธันวาคมให้เลื่อนขึ้น 2 สัปดาห์ เพื่อเลี่ยงวันใกล้วันหยุดสิ้นปี และจัดประชุมเวลา 09.00 น.)
สถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ครั้งที่ 8/2563  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563      (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 9/2563  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563) 
ครั้งที่ 11/2563  วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563)    
ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 13/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563)
—- ปฏิทินการประชุม/กิจกรรมต่างๆ —-

– มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้บริการข้อมูลและสรุปเครื่องมื่อสำหรับการทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากร มสธ. คลิกที่นี่   

– ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน และให้การดำเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย บุคลากรสามารถ Login เข้าใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home Report) คลิกที่นี่

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และในระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดทำการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานขณะอยู่ที่บ้านพักอาศัย (Work from Home)
อย่างเคร่งครัด

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2504 7022 – 27
โทรสาร  : 66 (0) 2503-4904
Website : https://council.stou.ac.th/
e-Mail   : ucoffice@stou.ac.th
Facebook : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช