รวมข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวข้อง ดังนี้