ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครั้งที่ 14/2565
(29 ธันวาคม 2565)

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครั้งที่ 13/2565 นัดพิเศษ (ลับ)
ไม่มีการถ่ายทอดสด
(6 ธันวาคม 2565)